Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

21 października 2021

Grafika zawiera tekst: „Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-wó”

W związku z możliwością przystąpienia Gminy Wyryki do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych uczniów szkół podstawowych, bądź uczniów szkoły średniej z rodzin byłych pracowników PGR, którzy osiągnęli pełnoletność do składania niezbędnych oświadczeń celem zakwalifikowania się do projektu po spełnieniu następujących warunków:

  • dziecko jest uczniem szkoły podstawowej lub uczniem szkoły średniej i zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • uczeń wskazany w oświadczeniu jest członkiem rodziny, którego krewny w linii prostej (rodzic, dziadek, pradziadek/opiekun prawny) pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
  • uczeń, który zostanie wskazany w ww. oświadczeniu nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021 ) komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wsparcie można uzyskać na:

  • nowy sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami, jeżeli wnioskodawca wskaże taką potrzebę;
  • ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy wnioskodawca wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Oświadczenia do pobrania dostępne są poniżej lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Wyryki.

Dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Wyryki, pok. nr 2, w terminie do 29 października 2021 roku w czasie pracy Urzędu.

UWAGA: dotychczas złożone oświadczenia pozostają ważne!

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Załączniki:

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych pełnoletniego dziecka

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych dziecka

Klauzula informacyjna – program granty ppgr

Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia rodzicaopiekuna prawnego

Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjenta)

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00