Wykaz sołectw i sołtysów

Jednostką pomocniczą gminy jest sołectwo. Jako sołectwo rozumiany jest obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, wykonawczym zaś – sołtys. Rada sołecka wspomaga działalność sołtysa. Sołtys oraz rada sołecka są wyłaniani przez stałych mieszkańcy danego sołectwa w drodze tajnego i bezpośredniego głosowania na zebraniu wiejskim. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa 5 lat.

Organem stanowiącym i kontrolnym jest zebranie wiejskie (zebranie ogółu mieszkańców), wykonawczym sołtys, który ma prawo do brania udziału i występowania na forum rady gminy (nie ma on jednak tam prawa głosu). Organem doradczym jest zaś rada sołecka.

Sołectwo może obejmować jedną miejscowość (np. wieś bądź przysiółek), część miejscowości lub kilka miejscowości. W jednej miejscowości może być także ustanowione kilka sołectw.

Mapa Gminy Wyryki z podziałem na sołectwa

 

W Gminie Wyryki jest 16 sołectw:
Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Gminy Wyryki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Wyryki

Adampol
Sołtys: Konczal Agnieszka
Statut Sołectwa Adampol


Horostyta
Sołtys: Bełas Jerzy
Statut Sołectwa Horostyta


Horostyta-Kolonia
Sołtys: Leśniewska-Gulwell Joanna
Statut Sołectwa Horostyta-Kolonia


Ignaców
Sołtys: Horszczaruk Paweł
Statut Sołectwa Ignaców


Kaplonosy
Sołtys: Siwiec Arkadiusz
Statut Sołectwa Kaplonosy

Kaplonosy-Kolonia
Sołtys: Garbal Tadeusz
Statut Sołectwa Kaplonosy-Kolonia

Krzywowierzba
Sołtys: Tyszczuk Beata
Statut Sołectwa Krzywowierzba

Lipówka
Sołtys: Pochwatka Edward
Statut Sołectwa Lipówka

Lubień
Sołtys: Panasiuk Zbigniew
Statut Sołectwa Lubień

Suchawa
Sołtys: Śladewska Dagmara
Statut Sołectwa Suchawa

Wyryki-Adampol
Sołtys: Torbicz Robert
Statut Sołectwa Wyryki-Adampol

Wyryki-Kolonia
Sołtys: Kubera Agnieszka
Statut Sołectwa Wyryki-Kolonia

Wyryki-Połód
Sołtys: Studziński Grzegorz
Statut Sołectwa Wyryki-Połód

Wyryki-Wola
Sołtys: Czelej Adam
Statut Sołectwa Wyryki-Wola

Zahajki
Sołtys: Tercjak-Huk Alina
Statut Sołectwa Zahajki

Zahajki-Kolonia
Sołtys: Wilczyński Bogusław
Statut Sołectwa Zahajki-Kolonia