Stowarzyszenia

REGON: 060241694
NIP: 5651495962

Siedziba:
Kaplonosy 119
22-205 Wyryki

Prezes Zarządu: Rabczewska-Osak Elżbieta

Podstawa prawna: Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000278781

Cele działania:

 1. Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.
 2. Budowanie świadomości obywatelskiej.
 3. Wspieranie rozwoju kulturalnego, oświatowego i sportowego.
 4. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
 5. Podejmowanie działań służących rozwojowi gospodarki i przedsiębiorczości.
 6. Działania wspomagające rozwój świadomości ekologicznej oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.
 7. Dbałość o zrównoważony rozwój gminy i regionu.
 8. Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
 9. Organizowanie i promowanie wolontariatu.
 10. Promowanie zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy.
 11. Promowanie kultury i sportu jako metod rozwiązywania problemów społecznych.
 12. Promowanie nowych technologii i zaznajamianie z nimi mieszkańców.

REGON: 060407930
NIP: 5651509078

Siedziba:
Wyryki 154
22-205 Wyryki
Prezes Stowarzyszenia: Kwiatkowska Iwona

Podstawa prawna: Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000313983

Cele działania:

 1. Rozwój regionu i podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wyryki.
 2. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego gminy Wyryki.
 3. Uświadomienie walorów przyrodniczych, kulturowych, historycznych , turystycznych i tradycyjnego rolnictwa mieszkańców tak, aby w zachowaniu dóbr kultury i natury zauważali możliwość trwałego rozwoju.
 4. Propagowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży.
 5. Dbałość o walory przyrodnicze terenu gminy i utrzymywanie gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej.
 6. Ochrona lokalnych zabytków znajdujących sie na terenie gminy Wyryki.
 7. Pielęgnacja tradycji religijnych.

Siedziba:
Zahajki
22-205 Wyryki

Prezes Zarządu: Łobacz Irena

Podstawa prawna: Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000254099

Cele działania:

 1. Wspieranie rozwoju regionu.
 2. Dążenie do poprawy warunków życia mieszkańców regionu.
 3. Podejmowanie inicjatyw w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
 4. Propagowanie i promowanie rolnictwa i przedsiębiorczości lokalnej oraz wszystkich inicjatyw obniżających poziom bezrobocia w regionie.
 5. Rozwijanie aktywności sportowej i rekreacyjnej mieszkańców regionu.
 6. Organizowanie życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego.
 7. Podnoszenie poziomu edukacji dzieci i młodzieży.
 8. Upowszechnianie kultury i wiedzy o regionie.
 9. Gromadzenie i zabezpieczenie wartości kulturalnych i pamiątek.
 10. Troska o zachowanie naturalnych walorów przyrodniczych, krajoznawczych i historycznych.
 11. Propagowanie walorów turystycznych regionu w kraju i zagranica.
 12. Nawiązanie współpracy z innymi regionami w kraju i zagranica.
 13. Udział w akcjach charytatywnych.
 14. Upowszechnianie zdrowego stylu życia.

REGON: 061520539
NIP: 5651525841

Siedziba:
Wyryki-Adampol 95
22-205 Wyryki
Prezes Zarządu: Marek Niedzielak

Podstawa prawna: Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000450665

Głównym celem stowarzyszenia: są aktywizacja i edukacja miejscowej społeczności w zakresie kulturalnym, społecznym, ekonomicznym i ekologicznym.

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00