Rada Gminy

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy, do którego właściwości należą wszystkie sprawy leżące w zakresie działania gminy, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej. Status rady gminy regulują przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zaś zasady i tryb wyboru członków rady określa ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 1998 r. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.).

Rada Gminy Wyryki liczy 15 członków, którzy w drodze uchwał podejmują decyzje we wszystkich sprawach należących do kompetencji rady na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz odrębnych ustaw i aktów wykonawczych.

Sesje Rady Gminy Wyryki są jawne i może w nich uczestniczyć każdy mieszkaniec. Treść podjętych uchwał publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wyryki.

Przewodniczący Rady Gminy Wyryki:
Piotr Horszczaruk

Wiceprzewodniczący:
Patrycja Kupracz
Alicja Kuszpa

Skład Rady Gminy:
Anna Adamczyk
Magdalena Chomiczuk
Piotr Horszczaruk
Patrycja Kupracz
Alicja Kuszpa
Marianna Mocior
Dorota Moroz
Marek Niedzielak
Bożena Rabczewska
Piotr Rutkowski
Krystyna Skrzyńska
Adam Smolik
Jolanta Stepaniuk
Małgorzata Stępień
Tamara Tarasiuk

Komisja Rewizyjna:
Tamara Tarasiuk – Przewodniczący
Dorota Moroz – Wiceprzewodniczący
Anna Adamczyk
Krystyna Skrzyńska
Małgorzata Stępień

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Małgorzata Stępień – Przewodniczący
Adam Smolik – Wiceprzewodniczący
Dorota Moroz

Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa:
Bożena Rabczewska – Przewodniczący
Piotr Rutkowski – Wiceprzewodniczący
Alicja Kuszpa
Marianna Mocior
Adam Smolik

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych:
Marek Niedzielak – Przewodniczący
Magdalena Chomiczuk – Wiceprzewodniczący
Piotr Horszczaruk
Patrycja Kupracz
Jolanta Stepaniuk

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax 82 59 13 106
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00