Rada Gminy

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy, do którego właściwości należą wszystkie sprawy leżące w zakresie działania gminy, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej. Status rady gminy regulują przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zaś zasady i tryb wyboru członków rady określa ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 1998 r. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.).

Rada Gminy Wyryki liczy 15 członków, którzy w drodze uchwał podejmują decyzje we wszystkich sprawach należących do kompetencji rady na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz odrębnych ustaw i aktów wykonawczych.

Sesje Rady Gminy Wyryki są jawne i może w nich uczestniczyć każdy mieszkaniec. Treść podjętych uchwał publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wyryki.

Przewodniczący Rady Gminy Wyryki:
Piotr Horszczaruk

Wiceprzewodniczący:
Patrycja Kupracz
Alicja Kuszpa

Skład Rady Gminy:
Anna Adamczyk
Magdalena Chomiczuk
Piotr Horszczaruk
Patrycja Kupracz
Alicja Kuszpa
Aniela Leszczyńska-Chorąży
Marianna Mocior
Dorota Moroz
Marek Niedzielak
Bożena Rabczewska
Piotr Rutkowski
Krystyna Skrzyńska
Jolanta Stepaniuk
Małgorzata Stępień
Tamara Tarasiuk

Komisja Rewizyjna:
Tamara Tarasiuk – Przewodniczący
Dorota Moroz – Wiceprzewodniczący
Anna Adamczyk
Krystyna Skrzyńska
Małgorzata Stępień

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Małgorzata Stępień – Przewodniczący
Dorota Moroz – Wiceprzewodniczący
Aniela Leszczyńska-Chorąży

Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa:
Bożena Rabczewska – Przewodniczący
Piotr Rutkowski – Wiceprzewodniczący
Alicja Kuszpa
Marianna Mocior
Aniela Leszczyńska-Chorąży

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych:
Marek Niedzielak – Przewodniczący
Magdalena Chomiczuk – Wiceprzewodniczący
Piotr Horszczaruk
Patrycja Kupracz
Jolanta Stepaniuk

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00