Zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Wyryki za 2020 rok

8 czerwca 2021

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Wyryki za 2020 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Wyryki.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Wyryki odbędzie się 30 czerwca 2021 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 29 czerwca 2021 r. (wtorek), do godziny 15:30 w sekretariacie Urzędu Gminy Wyryki, Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki.

Raport o stanie Gminy Wyryki a także Karta zgłoszenia do debaty dostępna jest na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki a także w sekretariacie Urzędu Gminy Wyryki.

Informacja
o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału
w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2020 rok

________________________________________________________________

 1. Przedstawienie Raportu oraz debata nad Raportem o stanie gminy Wyryki za 2020 rok odbędzie się na sesji Rady Gminy Wyryki w dniu 30 czerwca 2021 roku.
  Sesja odbędzie się w Sali wielofunkcyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach lub w Świetlicy Urzędu Gminy o godz. 9:00
 2. Rada rozpatruje raport podczas Sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi (tzw. sesja absolutoryjna).Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
  Sesja, na której odbędzie się debata zaplanowana jest na 30 czerwca 2021 r.
 3. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób. (w gminie do 20 000 mieszkańców).Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Dzień ten przypada na 29 czerwca 2021 r.

  Zgłoszenia przyjmowane będą w Sekretariacie Urzędu Gminy Wyryki w godzinach pracy Urzędu Gminy.

  W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia  – wzór zgłoszenia stanowi załącznik niniejszej informacji.

  Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 29 czerwca 2021 r. nie będą rozpatrywane.
  Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

 4. Niniejsza informacja wraz z wzorem zgłoszenia mieszkańca w debacie zamieszczona zostanie na ugwyryki.bip.lubelskie.pl, stronie internetowej gminy www.wyryki.eu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Wyryki.

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00