Zawiadomienie Starosty Włodawskiego o zebraniu uczestników scalenia gruntów obrębu Kaplonosy i Kaplonosy-Kolonia

7 grudnia 2022

ZAWIADOMIENIE

W związku z niepodjęciem uchwały w związku z art. 11 ust. 1 w I terminie, na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 2082 r. o scaleniu i wymianie gruntów (tj. DZ. z 2022 r. poz. 1223) z w o ł u j ę na dzień 19 grudnia 2022 roku, o godz. 11:00 w lokalu świetlicy wsi Kaplonosy, gm. Wyryki, zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Kaplonosy i Kaplonosy Kolonia gm. Wyryki.

Celem zebrania, jest realizacja przepisów wynikających z art. 11 ust. 1 wyżej powołanej ustawy, który stanowi, że uczestnicy scalenia, w drodze uchwały określają zasady szacunku gruntów.

Przepis art. 13, ust. 2 ustawy scaleniowej stanowi, iż uchwała w sprawie określenia zasad szacunku gruntów podejmowana jest na zebraniu zwołanym przez starostę. Zebraniu przewodniczy przedstawiciel tego organu. W razie niepodjęcia uchwały na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie, za ważną uważa się uchwałę podjętą większością trzech czwartych głosów uczestników scalenia obecnych na zebraniu zwołanym w drugim terminie. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ww. ustaw każdemu uczestnikowi postępowania scaleniowego przysługuje jeden głos.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o wzięcie udziału w zebraniu.

z up. STAROSTY
Adam Panasiuk
Członek Zarządu

Zawiadomienie WG.6617.10.12.2021.JU

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00