Stowarzyszenie „Gościniec – Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Kaplonosy”

REGON: 060241694
NIP: 5651495962

Siedziba:
Kaplonosy 119
22-205 Wyryki

Prezes Zarządu: Rabczewska-Osak Elżbieta

Podstawa prawna: Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000278781

Cele działania:

  1. Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.
  2. Budowanie świadomości obywatelskiej.
  3. Wspieranie rozwoju kulturalnego, oświatowego i sportowego.
  4. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
  5. Podejmowanie działań służących rozwojowi gospodarki i przedsiębiorczości.
  6. Działania wspomagające rozwój świadomości ekologicznej oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.
  7. Dbałość o zrównoważony rozwój gminy i regionu.
  8. Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
  9. Organizowanie i promowanie wolontariatu.
  10. Promowanie zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy.
  11. Promowanie kultury i sportu jako metod rozwiązywania problemów społecznych.
  12. Promowanie nowych technologii i zaznajamianie z nimi mieszkańców.