Stowarzyszenie „Gościniec – Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Kaplonosy”

REGON: 060241694
NIP: 5651495962

Siedziba:
Kaplonosy 119
22-205 Wyryki

Prezes Zarządu: Rabczewska-Osak Elżbieta

Podstawa prawna: Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000278781

Cele działania:

 1. Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.
 2. Budowanie świadomości obywatelskiej.
 3. Wspieranie rozwoju kulturalnego, oświatowego i sportowego.
 4. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
 5. Podejmowanie działań służących rozwojowi gospodarki i przedsiębiorczości.
 6. Działania wspomagające rozwój świadomości ekologicznej oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.
 7. Dbałość o zrównoważony rozwój gminy i regionu.
 8. Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
 9. Organizowanie i promowanie wolontariatu.
 10. Promowanie zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy.
 11. Promowanie kultury i sportu jako metod rozwiązywania problemów społecznych.
 12. Promowanie nowych technologii i zaznajamianie z nimi mieszkańców.