Stop Boreliozie!

27 lipca 2021

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A., jako partner odpowiedzialny za działania promocyjne, zaprasza do udziału w projekcie „Stop Boreliozie!”, współrealizowanym wraz z Liderem – Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Salmed S.C, oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łęcznej będącym drugim Partnerem. Celem projektu jest edukacja zdrowotna i profilaktyka pozwalające na wykrycie zakażeń Borrelia burgdorfer we wczesnym stadium i rozpoczęcie leczenia.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa lubelskiego w wieku aktywności zawodowej (czyli od 15. roku życia) ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka, którzy mogą chorować na boreliozę, a podejrzenie to poparte jest wcześniejszym kontaktem z kleszczem. Założeniem projektu jest zbadanie 8400 Uczestników, w tym 4200 kobiet i 4200 mężczyzn. W szczególności zapraszamy rolników, leśników, myśliwych oraz przedstawicieli innych zawodów należących do grupy ryzyka (np. wędkarzy, strażaków, itd.). Działania diagnostyczne oferowane Uczestnikom Projektu, będą obejmować:

  • wywiad medyczny,
  • badania diagnostyczne, tj. test ELISA w klasie IgM oraz w klasie IgG oraz w przypadku wyniku pozytywnego, bądź wątpliwego przeprowadzenie kolejnego badania test Western-Blot w klasie IgM oraz w klasie IgG,
  • konsultację wyników z lekarzem.

Ponadto, w ramach projektu prowadzona jest kampania informacyjno-edukacyjna z wykorzystaniem materiałów promocyjnych, tj. ulotek, plakatów, broszur oraz filmów edukacyjnych przygotowanych we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie i emisją artykułu popularnonaukowego w zakresie przeciwdziałania boreliozie w lokalnej prasie.

Wierzymy, iż proponowane w Projekcie działania przyczynią się do zmniejszenia zachorowalności na boreliozę oraz wpłyną na wzrost świadomości mieszkańców naszego regionu w zakresie ryzyka jakie niesie ze sobą zakażenie, poprzez prawidłową profilaktykę i edukację. Realizowany przez nas Projekt to doskonała okazja na wykonanie bezpłatnego badania oraz nieodpłatne skorzystanie z pomocy opieki zdrowotnej. Inicjatywa realizowana będzie zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Co więcej, Projekt zapewni dostępność świadczeń dla osób pracujących poprzez dogodne terminy realizacji świadczeń m.in. w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w soboty

Ulotka Stop boreliozie!

Broszura Stop boreliozie!

Plakat Stop boreliozie!

Wszelkie informacje dotyczące projektu, w tym przyjmowania zgłoszeń dostępne są na naszej stronie internetowej www.lpnt.pl. Zainteresowane osoby zachęcamy do kontaktu: Biuro Projektu SPZOZ w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, pokój 6; telefon: 81 752 63 19, 81 752 18 04, email: projekt@spzoz.powiatleczynski.pl, stopboreliozie@lpnt.pl

Zespół Projektu Stop Boreliozie!
Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A.

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00