Referat Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska

Justyna Łobacz – Kierownik Referat Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska, stanowisko ds. gospodarki gruntami i rolnictwa oraz gospodarki odpadami

Małgorzata Kamińska – Stanowisko ds. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, budownictwa i ochrony środowiska

Piotr Kazanecki – Stanowisko ds. oświaty, pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz promocji gminy

Weronika Miłosz – Stanowisko do spraw organizacyjnych, obsługi sekretariatu i ochrony danych

Iwona Kwiatkowska – Stanowisko ds. obsługi rady gminy i realizacji funduszu sołeckiego

Dariusz Hordyczko – Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, gospodarki wodnej i mieszkaniowej