Włączamy kształcenie w Gminie Wyryki

19 czerwca 2024

Szkoły Podstawowe w Gminie Wyryki, tj. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Wyrykach oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kaplonosach od dnia 1.02.2024 r. przystąpiły do realizacji Projektu „Włączamy kształcenie w Gminie Wyryki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu X Lepsza edukacja, Działania 10.3 Kształcenie ogólne.

Założenia projektu

Celem głównym projektu jest wyższy poziom włączenia społecznego uczniów oraz lepszy system kształcenia w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Wyrykach i Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaplonosach poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego w okresie od 01.02.2024 r. do 30.06.2026 r. dzięki działaniom na rzez edukacji włączającej oraz rozwijania indywidualnego potencjału 105 uczniów ( 48 K i 57 M) i 27 nauczycieli (22 K i 5 M).

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte:

1) Dwie Szkoły Podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyryki:

– Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Wyrykach

– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kaplonosach

2) Uczniowie uczęszczający do ww. szkół w łącznej liczbie 105 uczniów (48 K, 57 M).

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych min. 2 osoby z niepełnosprawnościami, w tym:

  1. SP w Wyrykach: 47 (18 K, 29 M), w tym 1 osoba z niepełnosprawnością
  2. SP w Kaplonosach: 50 (25K,25M), w tym 1 osoba z niepełnosprawnością

oraz nauczyciele zatrudnieni w ww. szkołach w łącznej liczbie 27 os. (22 K, 5 M)

  1. SP w Wyrykach: 10 (8 K, 2 M)
  2. SP w Kaplonosach: 17 (14K, 3 M)

Projekt zakłada następujące formy wsparcia:

Dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Wyrykach:

  1. Zajęcia rozwijające, wspierające, wyrównawcze dla 47 (18 K i 29 M) uczniów

– wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VIII

– wyrównawcze z  języka angielskiego dla klas I-III

– rozwijające kompetencje matematyczne dla klas I-III

– rozwijające z języka angielskiego dla klas I-III i IV-VIII

– rozwijające fizyczno-chemiczne dla klas IV-VIII

– przyrodniczo-ekologiczne dla klas I-III i IV-VIII

– grupowe logopedyczne dla klas I-III

– rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne (psychologiczne) dla  klas I-III   i IV-VIII

–  z robotyki i programowania dla klas I-III i IV-VIII

–  rozwijające z grafiki komputerowej

  1. Doradztwo edukacyjno – zawodowe dla 17 (4 K i 13 M) uczniów:

– grupowe dla klasy VIII

– indywidualne dla klas I-VIII

  1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli:

– Integracja sensoryczna – studia podyplomowe,

– Edukacja włączająca i integracyjna – studia podyplomowe,

– Szkolenie ICT,

– Szkolenie: Edukacja z Zielonej transformacji i zrównoważonego rozwoju,

– Szkolenie stacjonarne: „Nastolatek w kryzysie” w ramach Szkoły Ćwiczeń.

Dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaplonosach:

  1. Zajęcia rozwijające, wspierające, wyrównawcze dla 50 (25 K i 25 M)  uczniów:

– matematyczno- przyrodnicze z elementami ekologii dla klas I-III i IV-VIII

– z robotyki i programowania dla klas I-III i IV-VIII

–  rozwijające z języka angielskiego dla klas I-III i IV-VIII

–  korekcyjno-kompensacyjne z elementami socjoterapii dla klas IV-VIII

– indywidualne-logopedyczne dla klas I-III

– wyrównawcze zajęcia z matematyki dla klas I-III i IV-VIII

  1. Doradztwo edukacyjno – zawodowe dla 17 (6 K i 11 M) uczniów:

– grupowe dla klasy VIII

– indywidualne dla klas I-VIII

  1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli:

– Szkolenie: Edukacja z Zielonej transformacji i zrównoważonego rozwoju

– Szkolenie stacjonarne: „Nastolatek w kryzysie” w ramach Szkoły Ćwiczeń

– „Wykorzystane TIK w nauczaniu”

– „Praca z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych”

– „Afazja u dzieci w wieku szkolnym”

– Szkolenie online Robotyka, Projektowanie 3 D

– Certyfikowany kurs Trening Umiejętności Społecznych

Projekt zakłada stworzenie przyjaznego środowiska dla uczniów SP Wyryki i SP Kaplonosy poprzez:

– organizację wycieczek edukacyjnych,

– organizację zajęć integracyjnych,

– zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych do pracowni lekcyjnych.

Uzupełnieniem oferty projektowej są wyjazdy edukacyjne podsumowujące zajęcia dodatkowe.

Wyjazdy w sposób praktyczny usystematyzują zdobytą przez Uczniów wiedzę. Nową formą są również spotkania z przedstawicielami zawodów na każdym etapie kształcenia w kl. I-VIII oraz wyjazdy zawodoznawcze.

W ramach Projektu zostaną przeprowadzone prace dostosowania szkół i realizowanego nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. W Projekcie zostaną wykorzystane rozwiązania wypracowane w ramach Konkursu”Przestrzeń DostępnejSzkoły”, w zakresie poprawności dostępności szkół dla Osób Niepełnosprawnych w obszarze technicznym i  społeczno – edukacyjnym (wsparcie i realizacja indywidualnych potrzeb edukacyjnych).

Bezpośrednim rezultatem Projektu będzie zwiększenie szans edukacyjnych Uczniów, którzy dotychczas nie mieli możliwości korzystania z tego rodzaju wsparcia oraz wzmocnienie potencjału szkoły poprzez kształcenie Nauczycieli.

Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby szkoły i kompleksowo podnosi jakość świadczonych usług oraz zawiera rozwiązania na rzecz rozwoju edukacji włączającej.

 

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 1 218 227,09 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 092 381,09 zł

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00