NABÓR WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI CHĘTNYCH NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

2 września 2022

Wójt Gminy Wyryki informuje, że od 5 do 16 września 2022 r. są prowadzone zapisy osób chętnych – właścicieli nieruchomości zamieszkałych stale na terenie Gminy Wyryki – do udziału w projekcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest brak zaległości wobec Gminy z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.

Projekt zostanie zrealizowany przez Gminę Wyryki wyłącznie w przypadku pozyskania dofinansowania na ten cel z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obowiązkowe warunki udziału w projekcie:

 1. Udział w projekcie mogą zadeklarować wyłącznie właściciele (współwłaściciele) nieruchomości stale zamieszkałej, położonej w miejscowościach Gminy Wyryki, niepodłączonej do sieci kanalizacyjnej.
 2. Właściciel nieruchomości zostanie wezwany do poniesienia wkładu własnego w przypadku wystąpienia różnicy między kosztem przedsięwzięcia wynikającym z dokumentacji projektowej, a rzeczywistą ceną wynikającą z zakończonej procedury zakupowej.
 3. Właściciel zobowiązuje się do przeprowadzania we własnym zakresie i na własny koszt, przez cały okres trwałości projektu (5 lat po otrzymaniu płatności końcowej od podmiotu wypłacającego środki finansowe), przeglądów serwisowych zgodnych z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej, przekazanej przez wykonawcę oczyszczalni oraz do ponoszenia w tym czasie wszelkich kosztów niezbędnych do utrzymania przydomowej oczyszczalni ścieków i do prawidłowej eksploatacji.
 4. Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków powinny złożyć pisemną deklarację wraz z załącznikami. Wzory dokumentów znajdują się w załączeniu do niniejszej informacji, a także są dostępne w Urzędzie Gminy Wyryki, w pokoju nr 5 oraz w sekretariacie.
 5. Deklaracje i załączniki powinny być podpisane przez wszystkich właścicieli nieruchomości. Dopuszcza się podpisanie deklaracji i załączników przez jednego właściciela, pod warunkiem załączenia zgody na reprezentowanie podpisanej przez pozostałych właścicieli.
 6. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków będzie realizowana tylko na działce/działkach podanych w deklaracji i w żadnym wypadku nie może przekroczyć granicy tej działki/działek.
 7. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie będzie realizowana na nieruchomościach, na których nie będzie to możliwe ze względów technicznych np. na terenach zalewowych, czy na gruntach chronionych.
 8. Deklaracje będą rozpatrywane według kolejności ich składania.
 9. Przed złożeniem deklaracji należy koniecznie przeanalizować warunki techniczne, jakie muszą być zachowane przy lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków, zgodne
  z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), w szczególności § 36 ust. 2, który stanowi, że w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3 powinna wynosić co najmniej:
  1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m,
  2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m.

Pliki do pobrania:

Deklaracja dotycząca budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (wersja edytowalna)

Deklaracja dotycząca budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (wersja PDF)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody (wersja edytowalna)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody (wersja PDF)

Umowa użyczenia nieruchomości dot. przydomowych oczyszczalni ścieków

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgoda na reprezentowanie (wersja edytowalna)

Zgoda na reprezentowanie (wersja PDF)

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00