Informacja dla podatników Gminy Wyryki, płacących podatek rolny, leśny i od nieruchomości

16 listopada 2021

Szanowni Państwo.

Starosta Włodawski na podstawie art. 20 ust. 1-3 i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 2019, poz. 725u zm.) oraz na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. 2019, poz. 393) zawiadomieniami z dnia 29.01.2020 r., 10.02.2020 r., 10.07.2020 r. informował że w budynku przy ul. Kościelnej 7 wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego we Włodawie był wyłożony do wglądu dla osób zainteresowanych operat opisowo kartograficzny modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych Gminy Wyryki.

Wszyscy zainteresowani mogli się zapoznać ze zgromadzoną dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie.

W/w zawiadomienia były również wywieszone na tablicy ogłoszeń naszego urzędu.

Operaty opisowo – kartograficzne po wyłożeniu do publicznego wglądu stały się operatami ewidencji gruntów i budynków, a dane objęte modernizacją zawarte w projektach w/w operatu stały się danymi ewidencji gruntów i budynków. Zmiany w bazie danych ewidencji gruntów i budynków powyższej modernizacji wprowadzone zostały poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Co to oznaczana dla podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie Gminy Wyryki.

W trakcie modernizacji wprowadzone zostały pomiary granic działek i budynków, a także zweryfikowano sposoby użytkowania gruntów. W wyniku wykonanych prac ujawniono nigdy niezgłoszone przez właścicieli zabudowania na działkach, zmieniono klasyfikację gruntów, na nowo policzono powierzchnie działek. W wielu przypadkach nastąpiła zmiana klasyfikacji z ,,grunt rolny zabudowany” – oznaczenie ,,Br” na ,, tereny mieszkaniowe” – symbol ,,B’’.

Inna kwalifikacja gruntów wynikająca z modernizacji operatu ewidencyjnego powoduje, że grunty zostaną objęte podatkiem od nieruchomości zamiast rolnym, co będzie skutkować wyższym zobowiązaniem do zapłaty. Może również zdarzyć się, że podatnik zapłaci znacznie wyższy podatek z uwagi na ujawnienie niezgłoszonych dotychczas do opodatkowania budynków.

Uzyskane dane po przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę do wyliczenia wymiaru podatków. W praktyce dane podatkowe muszą się zgadzać z danymi uzyskanymi ze Starostwa Powiatowego we Włodawie.

Dokonane w wyniku modernizacji zmiany zapisów w ewidencji gruntów i budynków Gminy Wyryki są wiążące dla Wójta Gminy Wyryki czyli organu podatkowego.

Ustalając wysokość zobowiązania podatkowego, Wójt Gminy nie jest uprawniony do przyjęcia innej podstawy wymiaru podatku, niż dane wskazane w ewidencji gruntów. Podważenie tych danych bądź też ich zmiana może nastąpić jedynie w postępowaniu prowadzonym przed Starostą.

Tak jak w przypadku każdej zmiany mającej wpływ na wysokość opodatkowania, w tym także zmiany zapisów w ewidencji gruntów i budynków, to na podatnikach ciąży ustawowy obowiązek złożenia, bez wezwania organu podatkowego, w terminie 14 dni od daty wystąpienia tej zmiany odpowiednich informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

W związku z powyższym informujemy właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyryki o obowiązku złożenia aktualnych informacji podatkowych zgodnych z danymi w ewidencji gruntów i budynków. Jeżeli na terenie nieruchomości znajdują się budynki, należy dokonać pomiarów ich powierzchni użytkowej stanowiącej podstawę opodatkowania, ponieważ ewidencja zawiera jedynie powierzchnie zabudowy ze wskazaniem ilości kondygnacji budynku i jego funkcji.

Dodatkowe informacje na temat modernizacji ewidencji gruntów i budynków Gminy Wyryki można uzyskać:

  • w Urzędzie Gminy Wyryki (pokój nr 8, podatki, tel. 82-5913025),
  • w wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego we Włodawie przy ul. Kościelnej 7.

Wójt Gminy Wyryki
/-/ Mirosław Torbicz

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00