Dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych ujęć wody

22 maja 2023

Wójt Gminy Wyryki informuje, że do 31 maja 2023 r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych ujęć wody na terenie Gminy Wyryki.

O dotację mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 ustawy – Prawo ochrony środowiska, posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyryki (własność, użytkowanie wieczyste).

Inwestorem może być osoba indywidualna lub grupa osób zamieszkujących w Gminie Wyryki.

Dotacja przyznawana jest w wysokości do 75% wartości brutto poniesionych udokumentowanych nakładów na budowę studni wierconej, jednak nie więcej niż 6 000 zł.

Warunkiem otrzymania dotacji jest:

  • brak możliwości podłączenia do gminnej sieci wodociągowej lub przyłączenie do takiej sieci byłoby ekonomicznie lub z przyczyn technicznych nieuzasadnione,
  • brak możliwości poboru wody przydatnej do spożycia z istniejącej, wyeksploatowanej studni zlokalizowanej na danej nieruchomości lub zupełny brak ujęcia wody,
  • brak zaległości wobec budżetu Gminy Wyryki,
  • ze środków budżetu Gminy Wyryki finansowane mogą być wydatki na zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład systemu studni wierconej wraz z elementami służącymi do podłączenia studni do budynku mieszkalnego,
  • dofinansowaniem objęte mogą być wyłącznie studnie wiercone o wydajności nieprzekraczającej 5m3 na dobę.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Wyryki wraz z załącznikami:

  • informacją o rodzaju montowanej studni wraz z danymi technicznymi,
  • oświadczeniem wnioskodawcy w sprawie tytułu prawnego przysługującego mu do nieruchomości, a w przypadku współwłasności pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli terenu na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie studni.

Wzór wniosku oraz rozliczenia dotacji do pobrania poniżej:

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy indywidualnego ujęcia wody na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Wyryki

Rozliczenie dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy indywidualnego ujęcia wody na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Wyryki

Uchwała Nr XL/200/18 Rady Gminy Wyryki z dnia 30 sierpnia 2018 r.w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych ujęćwody na terenie Gminy Wyryk

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00