Zawiadomienie Starosty Włodawskiego o zebraniu uczestników scalenia gruntów obrębu Kaplonosy i Kaplonosy-Kolonia

6 lutego 2023

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów z dnia 26 marca 1982 r. (tj. Dz. z 2022 r. poz. 1223) zwołuję na dzień 20 lutego 2023 roku, o godz. 10°° w lokalu świetlicy wsi Kaplonosy, gm. Wyryki, zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Kaplonosy i Kaplonosy-Kolonia, gm. Wyryki. Celem zebrania będzie zapoznanie uczestników scalenia z wynikami szacowania gruntów.

Jednocześnie informuję, że wyniki przeprowadzonego oszacowania gruntów wyłożone będą do publicznego wglądu na okres 7 dni, tj. od 20 lutego do 27 lutego 2023 r. u sołtysów poszczególnych wsi oraz w świetlicy wsi Kaplonosy. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą szacowane grunty, ma prawo zapoznać się z wynikami, złożyć ewentualne uwagi i zastrzeżenia do dokonanego szacunku. Uwagi i zastrzeżenia można wnosić zarówno na zebraniu zorganizowanym w dniu 20 lutego 2023 r. jak i bezpośrednio geodecie-projektantowi scalenia w czasie wyłożenia wyników szacowania gruntów do publicznego wglądu.

z up. STAROSTY
Adam Panasiuk
Członek Zarządu

Zawiadomienie WG.6617.10.13.2021.JU

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00