TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE WYRYKI

22 listopada 2021

Gmina Wyryki przystąpiła do realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wyryki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 855 779,65 zł, wartość dofinansowania 1 533 301, 90 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności zarządzania i wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Wyryki poprzez termomodernizację oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Projekt jest zgodny z opracowanymi programami ochrony powietrza. Wpłynie na realizację celów określonych w Programie ochrony powietrza dla strefy lubelskiej w zakresie poprawy jakości powietrza m. in. Poprzez realizacje działań zmierzających do obniżenia emisji z ogrzewania oraz działań promocyjnych i edukacyjnych wpływających na podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Przedmiotem projektu jest wykonanie termomodernizacji oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w trzech budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wyryki, gdzie świadczone są usługi społeczne: budynek Urzędu Gminy, Szkoła Podstawowa w Wyrykach, Szkoła Podstawowa w Kaplonosach.

 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wyryki. Cel projektu: Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności energetycznej budynków: Szkoły w Wyrykach, Szkoły w Kaplonosach, Urzędu Gminy w Wyrykach. Beneficjent: Gmina Wyryki

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00