Powszechny Spis Rolny 2020 – nabór rachmistrzów terenowych

16 czerwca 2020

WÓJT GMINY WYRYKI – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. z 2019r., poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na terenie Gminy Wyryki. Spis rolny będzie przeprowadzany na terytorium RP w terminie od 1 września do 30 listopada 2020r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

 1. być pełnoletnim,
 2. zamieszkiwać na terenie Gminy Wyryki,
 3. posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, które zakończy się egzaminem.
Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie ustalone, jako iloczyn stawki w wysokości 37,00 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego.

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ: od 15 czerwca 2020r. do 08 lipca 2020 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
  – imienia i nazwiska
  – adresu zamieszkania
  – numeru telefonu
  – adresu e-mail
 2. oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń”. (oświadczenie w załączeniu).

MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ:
Urząd Gminy Wyryki, Wyryki Połód 154, 22-205 Wyryki 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Sekretariacie w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Wyryki, Wyryki Połód 154, 22-205 Wyryki z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.”.

Uwagi: 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 82 59 13 003

Więcej o Spisie Rolnym 2020 na stronie https://spisrolny.gov.pl

Pliki do pobrania:

Oświadczenie o niekaralności

Zgłoszenie kandydata – nabór na rachmistrza PSR 2020

Procedura naboru rachmistrzów

RODO – Nabór na rachmistrza PSR 2020

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00