Ogłoszenie o naborze wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w sprawie szacowania wartości zwierząt

4 kwietnia 2022

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wyryki informuje, że w związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie w sprawie aktualizacji listy rzeczoznawców do szacowania zwierząt, w dniach od 04 kwietnia 2022 r. do 30 kwietnia 2022 w Urzędzie Gminy Wyryki przyjmowane będą wnioski osób zainteresowanych funkcją rzeczoznawcy do przeprowadzania szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu z terenu Gminy Wyryki.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009r. nr 142 poz. 1161).

Rzeczoznawcami mogą być osoby, które:

 1. posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
 2. ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
 3. posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 4. ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 5. ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcącą w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
 6. mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Wyryki,
  – i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres zamieszkania;
 3. adres do korespondencji;
 4. informacje o wykształceniu.

Kandydatów mogą zgłaszać również:

 • sołtys lub
 • izba rolnicza, lub
 • związek zawodowy rolników, lub
 • organizacja społeczno – zawodowa rolników, lub
 • izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach,
 • grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Za rok 2021 wyżej wspomniane wynagrodzenie wyniosło 5889,84 zł, w związku z czym stawka wynagrodzenia rzeczoznawcy w roku 2022 wynosić będzie 49,08 zł/h.

Wynagrodzenie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii ze środków przeznaczonych corocznie w ustawie budżetowej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie bezgotówkowej, na rachunek bankowy wskazany przez rzeczoznawcę, albo w formie gotówkowej – w kasie powiatowego inspektoratu weterynarii.

Druk wniosku do pobrania poniżej bądź w Urzędzie Gminy Wyryki.

Wniosek o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt

 

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00