Nagrody Lubelskiego Kuratora Oświaty dla dyrektorów szkół Gminy Wyryki

14 października 2021

Z radością informujemy, że Panie Renata Paluszkiewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaplonosach i Marzena Trociuk – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Wyrykach zostały uhonorowane nagrodą Lubelskiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Zdjęcie przedstawia budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaplonosach

Pani Renata Paluszkiewicz jest nauczycielem dyplomowanym z 29–letnim stażem pracy. Od 2005 r. pełni funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaplonosach. Szkoła pod jej kierownictwem wspiera każdego ucznia w jego rozwoju, indywidualizuje proces nauczania, organizuje zajęcia wyrównawcze i koła zainteresowań. Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich uzdolnień, a tym samym kompetencji kluczowych poprzez udział w konkursach. Pani Renata Paluszkiewicz kształci i wychowuje młodzież w duchu umiłowania Ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla drugiego człowieka poprzez organizację uroczystości patriotycznych i akcji społecznych. Pani dyrektor stwarza warunki i sama angażuje się w działalność wolontariatu. We współpracy z lokalnymi instytucjami i stowarzyszeniami Pani dyrektor włącza się w organizację uroczystości i wydarzeń kulturalnych. Działania te wpływają na promocję szkoły w środowisku i przyczyniają się do pełniejszego rozwoju uczniów. Dużym osiągnięciem Pani dyrektor jest pozyskiwanie funduszy w ramach projektów. Działania podejmowane przez Panią dyrektor przyczyniają się do rozwoju placówki, podniesienia jej prestiżu, jakości pracy i wzbogacenia oferty edukacyjnej.

Zdjęcie przedstawia budynek Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Wyrykach

Pani Marzena Trociuk jest nauczycielem dyplomowanym z 38-letnim stażem pracy. Od 2003 r. pełni funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Wyrykach. Prawidłowo realizuje zadania związane z powierzonym jej stanowiskiem oraz funkcjami szkoły, w tym dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. Swoim zaangażowaniem przyczyniła się do rozwoju szkoły w kluczowych obszarach działalności. Pani dyrektor dba o wizerunek szkoły w środowisku, współpracując z wieloma organizacjami, tworzy z niej ośrodek otwarty na potrzeby społeczności lokalnej. Pani Marzena Trociuk wyróżnia się szczególnymi zasługami w upowszechnianiu idei pamięci narodowej i współpracy z instytucjami. Pani dyrektor jest zaangażowana w działalność charytatywną. Pani Marzena Trociuk współpracując z innymi organizacjami zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Jako dyrektor szkoły prowadzi także działania na rzecz rozwoju sportu. Brała udział w opracowaniu kilkudziesięciu wniosków i pozyskaniu dotacji na realizację projektów edukacyjnych ze środków UE w celu poszerzania oferty szkoły. Realizowane projekty sprzyjają rozwijaniu zainteresowań, wyrównywaniu szans edukacyjnych, osiąganiu przez uczniów sukcesów w konkursach i zawodach oraz promocji szkoły. Panią dyrektor wyróżnia troska o ciągły rozwój bazy szkoły i poprawę warunków nauczania poprzez doposażanie placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny. Pani Marzena Trociuk swoje zdolności i umiejętności organizacyjne wykorzystuje w zarządzaniu szkołą, pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz wychowywaniu młodzieży w duchu patriotyzmu i troski o dobro wspólne.

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00