Nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

3 lipca 2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie informuje, że przystąpił do realizacji „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Program realizowany będzie w latach 2019-2023. Beneficjentami końcowymi Programu są posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.Posiadacze użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5 z terenu województwa lubelskiego mogą uzyskać dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:
1) wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);
2) środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów.Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:
1) opinią Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO, wydaną na podstawie badania odczynu (pH) gleby;
2) fakturą (oryginał) za zakup wapna nawozowego lub środka wapnującego;
3) wypełnionym formularzem dotyczącym pomocy de minimis w rolnictwie;
należy składać od 15 lipca 2019 roku do właściwych Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych.

Ważne jest umieszczenie na fakturze informacji o typie i odmianie zakupionego wapna nawozowego lub środków wapnujących oraz zawartości CaO lub CaO+MgO.

Szczegółowe terminy, tryb składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną w ogłoszeniu o naborze, które zamieszczone zostanie na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Informacje dotyczące Programu dostępne są pod linkami:
Program Priorytetowy
Informacja – Ministerstwo Środowiska
Informacja – NFOŚiGW w Warszawie

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00