Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Wyryki na lata 2022-2030

17 lutego 2023

Szanowni Państwo, Wójt Gminy Wyryki ogłasza konsultacje projektu dokumentu strategicznego.

Przedmiotem konsultacji jest „Projekt Strategii Rozwoju Gminy Wyryki na lata 2022-2030”

Prace diagnostyczne i projektowe obejmowały: ankietyzację, wywiady, analizy dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego, dane statystyczne ze źródeł zastanych. Tworząc dokument, pod uwagę wzięto sytuację społeczno-gospodarczą i przestrzenną Gminy, z określeniem charakteru zmian w latach 2004-2021 i trendów rozwojowych dla całego powiatu włodawskiego i województwa lubelskiego. Przyjęta i wdrażana Strategia Rozwoju Gminy Wyryki na lata 2022-2030 pozwoli na efektywne prowadzenie polityki prorozwojowej Gminy, poprzez identyfikację strategicznych obszarów, w ramach, których podejmowanie działań jest kluczowym z punktu widzenia poprawy, jakości życia społeczności lokalnej, ale także progresu Gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego. Strategia jest także jednym z kluczowych dokumentów umożliwiających skorzystanie z licznych instrumentów finansowych wspierających rozwój lokalny i regionalny, w tym pochodzących ze środków Unii Europejskiej, dostępnych w ramach nowej perspektywy finansowej.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z „Projektem Strategii Rozwoju Gminy Wyryki na lata 2022-2030. Sugestie oraz uwagi, które zdaniem Państwa powinny być umieszczone w projekcie, można zgłaszać za pomocą załączonego formularza.

Wypełniony formularz należy przesłać elektronicznie na adres sekretariat@wyryki.eu lub dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Wyryki, w terminie od 17 lutego 2023r. do 24 marca 2023 r.


Załączniki:

Zarządzenie nr 339/2023 Wójta Gminy Wyryki z dnia 17 lutego 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Wyryki na lata 2022-2030

Strategia Rozwoju Gminy Wyryki na lata 2022-2030

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej Gminy Wyryki

Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Wyryki

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00