Informacja o rozpoczęciu prac taksacyjnych

27 czerwca 2022

Dotyczy: realizacji zadania pt.: „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu wraz z przeprowadzeniem pełnej procedury oddziaływania na środowisko (w przypadku stwierdzenia potrzeby wykonania SOOS) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie 4 gmin (Urszulin, Hańsk, Wyryki i Wola Uhruska) powiatu włodawskiego.” wg umowy nr 032.91.2022.WS z dnia 05.06.2022 r.

W związku z wykonywaniem w/w zadania oraz rozpoczęciem przygotowania materiałów geodezyjnych do prac terenowych, uprzejmie proszę o powiadomienie właścicieli lasów, w sposób zwyczajowo przyjęty (np. strona internetowa), że od 2022-06-27r. będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy LAS-R Sp. z o. o.. Dokładny termin wykonywania prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych i ich częściach uzależniony będzie od warunków pogodowych.

Projekty uproszczonych planów zostaną wyłożone w siedzibie urzędu gminy/miasta do publicznego wglądu przez Wójta.

O terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów właściciele lasów zostaną powiadomieni przez Wójta, w późniejszym terminie.

Prace prowadzone będą wyłącznie na ewidencyjnych użytkach leśnych (Ls) i nie obejmą innych użytków porośniętych roślinnością drzewiastą.

Proszę o przekazanie tej informacji do sołtysów wsi objętych pracami.

Prace prowadzone będą w obrębach ewidencyjnych:

Nr obr ewid nazwa obr ewid sumaryczna pow ewid Ls (ha)
0004 KAPLONOSY 284,2675
0005 KAPLONOSY-KOLONIA 93,6906

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt biuro@las-r.pl

Informacja o rozpoczęciu prac taksacyjnych

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00