Informacja o funkcjonowaniu punktu konsultacyjno-informacyjnego i o Programie „Czyste powietrze”

24 października 2022

Logotypy Czyste Powietrze

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Wyryki funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Do zadań punktu należą między innymi:

 • udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie,
 • pomoc w zidentyfikowaniu budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie,
 • wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie, z zachowaniem należytej staranności,
 • zagwarantowanie dostępności dla Wnioskodawców przeszkolonego przez WFOŚiGW pracownika, który zapoznał się z dokumentacją programową i zna zasady programu, który będzie informować o Programie i pomagać przy wypełnianiu Wniosków o dofinansowanie (z wyjątkiem Wniosków o dofinansowanie składanych za pośrednictwem banków),
 • zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, obsługiwanego przez pracownika, spełniającego wymogi bezpieczeństwa informacji i zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych, umożliwiającego Wnioskodawcy złożenie Wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk (z wyjątkiem Wniosków o dofinansowanie składanych za pośrednictwem banków),
 • wydruk i zapewnienie dostępności przynajmniej w punkcie konsultacyjno-informacyjnym, materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie,
 • przekazywanie Wnioskodawcom informacji dotyczących Programu, w tym określonych w Programie dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych, np. w ramach regionalnych programów operacyjnych,
 • przekazywanie Wnioskodawcom informacji o możliwości uzyskania dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu i sposobie złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem banków, wraz z udostępnieniem listy banków uczestniczących w Programie,
 • przekazywanie do WFOŚiGW Wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w Gminie, niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od złożenia w Gminie,
 • pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

 

Punkt informacyjno-konsultacyjny Programu „Czyste powietrze” funkcjonuje w godzinach pracy Urzędu Gminy Wyryki, pok. 2. tel.: 82-54-59-722, e-mail: p.kazanecki@wyryki.eu

„Czyste powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • Właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • Wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

 • Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł,
 • Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

1 564 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub
2 189 zł (gospodarstwo jednoosobowe),

 • Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub
1 260 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a dla beneficjenta uprawnionego do najwyższego poziomu dofinansowania – nie może przekroczyć dwudziestokrotności.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrykach zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania – gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego – nie musi dostarczać zaświadczenia o dochodach, wystarczy zaświadczenie wydane na jego wniosek, przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrykach, potwierdzające ustalone prawo do ww. zasiłku, zawierające dodatkowo wskazanie jego rodzaju i okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

Przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane najpóźniej, licząc od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w ciągu:

 • 30 miesięcy w podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowani a (z wyjątkiem wniosków składanych w bankach, gdzie przewidziano 18 miesięcy na realizację całości przedsięwzięcia),
 • 36 miesięcy w najwyższym poziomie dofinansowania,
 • 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku dla dotacji z PREFINANSOWANIEM.

Okres trwałości przedsięwzięcia wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W tym czasie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie mogą kontrolować zrealizowane przedsięwzięcie samodzielnie lub przez podmioty zewnętrzne.

Dotacja może być przeznaczona na:

 1. Dokumentację:
  1. audyt energetyczny,
  2. dokumentację projektową,
  3. ekspertyzy;
 2. Wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na:
  1. podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,
  2. pompę ciepła powietrze/woda,
  3. pompę ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej,
  4. pompę ciepła powietrze/powietrze,
  5. gruntową pompę ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej,
  6. kocioł gazowy kondensacyjny,
  7. kotłownię gazową,
  8. kocioł olejowy kondensacyjny,
  9. kocioł zgazowujący drewno,
  10. kocioł na pellet drzewny,
  11. kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
  12. ogrzewanie elektryczne

oraz:

  1. instalację centralnego ogrzewania,
  2. instalację ciepłej wody użytkowej,
  3. wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  4. mikroinstalację fotowoltaiczną;
 1. Docieplenie budynku:
  1. ocieplenie przegród budowlanych,
  2. wymianę stolarki okiennej,
  3. wymianę stolarki drzwiowej.

Więcej aktualnych informacji można znaleźć na stronie internetowej www.czystepowietrze.gov.pl

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00