Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Wyryki – 2020 r.

1 stycznia 2020

Informacja dotycząca Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Wyryki, zamieszczana zgodnie z Art. 3 ust. 2 p. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 z późn. zm.)

pp. a)

– Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy:
Firma Handlowo-Usługowa DANKOR Katarzyna Korpysz
– Oznaczenie siedziby i adres:
ul. Przechodnia 15, 22-200 Włodawa

pp. b)

Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
– Zmieszane odpady komunalne oraz inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów, inne niż wymienione w 19 12 11: Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie.
– Selektywnie zebrane odpady komunalne: Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie.

pp. c)

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
– Za rok 2018 r.
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 100%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 47,03%

pp. d)

Punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
Na terenie Gminy Wyryki utworzony jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w garażu przy Banku Spółdzielczym w Parczewie Oddział Wyryki.
Czynny w każdy pierwszy piątek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 14.00

pp. e)

Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155),
Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest Firma Handlowo-Usługowa DANKOR Katarzyna Korpysz ul. Przechodnia 15, 22-200 Włodawa w ramach funkcjonowania mobilnego PSZOK na terenie gminy Wyryki.

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00