Referat Administracyjny i Spraw Oświaty

Piotr Kazanecki – Kierownik Referatu Administracyjnego i Spraw Oświaty

Dariusz Hordyczko – Stanowisko ds. związanych z ochroną zdrowia, kulturą fizyczną i sportem, bhp oraz naliczaniem i poborem opłat za wodę

Małgorzata Kamińska – Stanowisko ds. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, budownictwa i ochrony środowiska

Justyna Łobacz – Stanowisko ds. gospodarki gruntami i rolnictwa oraz gospodarki odpadami