Co robimy ?

Wyszkolenie psa ratowniczego to nie wszystko czym się zajmujemy. W rzeczywistości zadań i celów w obszarze naszego działania jest znacznie więcej.

Do nich należą:

 • Prowadzenie działalności poszukiwawczo-ratowniczej oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof.
 • Współpraca z instytucjami zajmującymi się profesjonalnie ratownictwem.
 • Nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami, o takim samym lub podobnym profilu działania, w kraju i za granicą.
 • Nabór i szkolenie kadry ratowniczej.
 • Edukacja w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania wypadkom.
 • Działania profilaktyczne na rzecz zapobiegania wypadkom i innym zagrożeniom życia i zdrowia.
 • Działalność w sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 • Działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności.
 • Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu.
 • Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Organizacja i prowadzenie szkoleń.
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 • Przeciwdziałanie oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
 • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Aktywizacja w działania społecznie użyteczne, dzieci, młodzież oraz dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznych w środowisku dzieci i młodzieży poprzez zajęcia sportowe i ruchowe.
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 • Propagowanie aktywności fizycznej oraz promocja sportu i zdrowego trybu życia.
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru, kultury współżycia i integracji środowiskowej poprzez uczestnictwo w realizacji zadań grupy.
 • Kształtowanie postaw proekologicznych na obszarach będących terenem działalności.
 • Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, objęcie ich ochroną i otoczenie opieką.
 • Propagowanie, pomoc oraz edukacja w zakresie przestrzegania praw zwierząt obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Ekologia oraz ochrona środowiska naturalnego.
 • Uczestnictwo w imprezach sportowych, edukacyjnych i innych Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Działalność charytatywna.