Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 106
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Wyryki za 2019 rok

25 czerwca 2020

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Wyryki za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Wyryki.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Wyryki odbędzie się 30 czerwca 2020 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek), do godziny 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Wyryki, Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki.

Raport o stanie Gminy Wyryki a także Karta zgłoszenia do debaty dostępna jest na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki a także w sekretariacie Urzędu Gminy Wyryki.

 

Informacja
o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału
w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2019 rok

___________________________________________  

1. Przedstawienie Raportu oraz debata nad Raportem o stanie gminy Wyryki za 2019 rok odbędzie się na sesji Rady Gminy Wyryki w dniu 30 czerwca 2020 roku. Sesja odbędzie się w Sali wielofunkcyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykacho godz. 10:00

2. Rada rozpatruje raport podczas Sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminyw sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi (tzw. sesja absolutoryjna).

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. Sesja, na której odbędzie się debata zaplanowana jest na 30 czerwca 2020 r.

3. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.(w gminie do 20 000 mieszkańców).

Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Dzień ten przypada na 29 czerwca 2020 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Sekretariacie Urzędu Gminy Wyryki w godzinach pracy Urzędu Gminy.
W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia  – wzór zgłoszenia stanowi załącznik niniejszej informacji.
Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 29 czerwca 2020 r. nie będą rozpatrywane. Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

4. Niniejsza informacja wraz z wzorem zgłoszenia mieszkańca w debacie zamieszczona zostanie na www.ugwyryki.bip.lubelskie.pl, stronie internetowej gminy www.wyryki.eu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Wyryki.

wstecz