Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 106
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Wnioski na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. UWAGA - termin składania ankiet przedłużony do 15.07.2019 r.

19 czerwca 2019

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wyryki, Gmina Wyryki zamierza przystąpić do naboru wniosków na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii: solary, panele fotowoltaiczne, kotły na biomasę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oferowane dofinansowanie może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych (kwoty netto).

Zapraszamy osoby zainteresowane, które chcą wziąć udział w projekcie pozwalającym na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, do zgłaszania się do siedziby Urzędu Gminy Wyryki w celu wypełnienia właściwej Ankiety (zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3). Istnieje możliwość składania ankiet dotyczących jednego, dwóch lub trzech rodzajów instalacji w jednym budynku, także w przypadku, w którym jeden z elementów został wykonany wcześniej.

Nie jest dopuszczalne wykorzystanie wytworzonej w ramach projektu energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej. Wielkość poszczególnych instalacji będzie uzależniona od ilości domowników oraz potrzeb mieszkańców (wyposażenia budynków).

Nie dopuszcza się montażu instalacji na dachach o pokryciu zawierającym azbest.

Możliwość realizacji projektu jest uzależniona od uzyskania dofinansowania przez Gminę Wyryki. Ankiety będą przyjmowane do 15 lipca 2019 r. w godz. pracy Urzędu Gminy Wyryki tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7.00 do 15.00, wtorek od 7.30 do 15.30.

W przypadku przystąpienia Gminy Wyryki do składania projektu Wnioskodawca, który zdecyduje się na montaż instalacji na nieruchomości musi być mieszkańcem gminy i spełniać następujące kryteria:

a) być właścicielem nieruchomości zabudowanej i gruntowej na których planowany jest montaż instalacji – w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo);

b) posiadać pozwolenie na użytkowanie budynku lub zgłoszenie zakończenia budowy – budynki, które aktualnie są na etapie zakończenia budowy muszą posiadać takie pozwolenie/zgłoszenie najpóźniej do dnia 31.12.2019 r.;

c) nie może posiadać jakichkolwiek zaległości wobec Gminy w ramach zobowiązań finansowych z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, odbiór odpadów komunalnych itd.

Uwaga! Do wypełnienia odpowiedniej ankiety zapraszamy również wszystkie osoby, które znalazły się na liście rezerwowej w poprzedniej edycji projektu.

DO POBRANIA:

ANKIETA - Instalacja fotowoltaiczna

ANKIETA - Instalacja kotła na biomasę (pellet)

ANKIETA - Instalacja solarna na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej

wstecz