Urząd Gminy Wyryki

Wyryki 154, 22-205, Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 003
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Wyryki

21 września 2015

Informacja dotycząca Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Wyryki, zamieszczana zgodnie z Art. 3 ust. 2 p. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 z późn. zm.)

 

pp. a)

-Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o. o.

-Oznaczenie siedziby i adres:

ul. Żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa

 

pp. b)

Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

-Zmieszane odpady komunalne oraz inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów, inne niż wymienione w 19 12 11: Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie.

-Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny: Linia sortownicza frakcji suchej odpadów, Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 22

-Inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów, inne niż wymienione w 19 12 11: Euro-Eko Chełm.

 

pp. c)

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

-Za I półrocze 2015 r.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 100%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 74,91%

 

pp. d)

Punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

Na terenie Gminy Wyryki utworzony jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w garażu przy Banku Spółdzielczym w Parczewie Oddział Wyryki.

pp. e)

Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155),

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o. o.
ul. Żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa
w ramach funkcjonowania mobilnego PSZOK na terenie gminy Wyryki.

wstecz