Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 106
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych ujęc wody

11 marca 2019

W związku z możliwością otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych ujęć wody do dnia 31 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy Wyryki będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie.

Warunkiem otrzymania dotacji jest:

  • brak możliwości podłączenia do gminnej sieci wodociągowej, lub przyłączenie do takiej sieci byłoby ekonomicznie lub z przyczyn technicznych nieuzasadnione,
  • brak możliwości poboru wody przydatnej do spożycia z istniejącej, wyeksploatowanej studni zlokalizowanej na danej nieruchomości lub zupełny brak ujęcia wody,
  • brak zaległości wobec budżetu Gminy Wyryki,
  • ze środków budżetu Gminy Wyryki finansowane mogą być wydatki na zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład systemu studni wierconej wraz z elementami służącymi do podłączenia studni do budynku mieszkalnego,
  • dofinansowaniem objęte mogą być wyłącznie studnie wiercone o wydajności nieprzekraczającej 5m3 na dobę.

O dotację mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 403 ust.4 ustawy Prawo ochrony środowiska, posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyryki (własność, użytkowanie wieczyste).

Inwestorem może być osoba indywidualna lub grupa osób zamieszkujących w Gminie Wyryki.

Wzór wniosku oraz rozliczenia dotacji do pobrania ponieżej:
Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy indywidualnego ujęcia wody na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Wyryki.

Rozliczenie dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy indywidualnego ujęcia wody na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Wyryki.

Uchwała Nr XL/200/18 Rady Gminy Wyryki z dnia 30 sierpnia 2018 r.w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych ujęćwody na terenie Gminy Wyryk.

wstecz